معرفی

مشخصات فردی

خلیل سعیدی

نام - نام خانوادگی : خلیل   سعیدی

پست الکترونیکی : kh_saeedi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برنامه ریزی سیستم ها گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد گرایش توسعه وبخش عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

1-ریاست دانشکده مدیریت وحسابداری

2-ریاست دانشکده مدیریت وحسابداری

3-ریاست دانشکده مدیریت وحسابداری

4-مدیرگروههای آموزشی اقتصاد(ارشد دکترا ) تهران جنوب

5-مدیرگروه  اقتصاداسلامی واقتصاد انرژی وسیستم های اقتصادی (مقطع کارشناسی ارشد  ) واحدپردیس کیش

6-مدیرگروه اقتصاد(گرایشهای بازرگانی و نظری)(مقطع کارشناسی)–تهران جنوب

7-مدیرگروه اقتصاد(گرایشهای بازرگانی و نظری )دانشکده حقوق ،علوم سیاسی واقتصادیتهران جنوب

8-مدیرگروه اقتصاد(گرایشهای بازرگانی و نظری )دانشکده حقوق ،علوم سیاسی واقتصادیتهران جنوب

9-معاون طرحهای آماری مرکز آمارایران

10-معاون طرحهای آماری مرکز آمارایران

11-معاون اقتصادی ،برنامه ریزی ونظارت

12-معاون طرحهای آماری مرکز آمارایران

13-قائم مقام معاونت دفترهماهنگی امور استانها

14-مدیرکل دفترهماهنگی امور استانها

15-رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران

16-سرپرستی سازمان مدیریت وبرنامه وبودجه استان اردبیل

17-مدیرکل نظارت وارزیابی مرکزالگوی اسلامی ایران

18-معاون رنامه ریزی ،توسعه و فن آوری شرکت آلومینیم ایران

19-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

20-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

21-جانشین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکزآمارایران

22-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

23-جانشین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکزآمارایران

24-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

25-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

26-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

27-نماینده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-مرکزآمارایران

28-جانشین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکزآمارایران

29-قائم مقام معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی مرکزآمارایران

30-قائم مقام ستاد  سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1385

31- قائم مقام ستاد  سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1385

32-قائم مقام ستادسرشماری عمومی کشاورزی-1382

33-رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ایران

34-رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ایران

35-عضو  ستاد  سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1385

36-مسئول گروه نظارت طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور

37-عضوستادسرشماری عمومی کشاورزی82

38-ناظر عالی سرشماری عمومی کشاورزی82

39-عضو ستادسرشماری اجتماعی-اقتصادی عشایرکوچنده کشور-1387

40-مسئول گروه نظارت وارزیابی سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390

41-مدیرطرح  سرشماری عمومی کشاورزی  استان آذربایجان شرقی

42-مدیراجرای سرشماری عمومی صنعت ومعدن استان آذربایجان شرقی

43-مدیراجرای طرح آمارگیری جاری جمعیت در استان آذربایجان شرقی

44-عضو ستاد سرشماری عمومی نفوس ومسکن

45-عضو شورای آموزش و پرورش استان تهرن

46-عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهرن

47-عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

48-عضو ثابت کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

49-عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت آلومینیم ایران (سهامی عام)

50-مدیرکل دفترهماهنگی امور استانها برای تصدی امورکمیته فرعی جبران خسارت سازمان ومدیریت وبرنامه ریزی کشور

51-مدیرکل دفترهماهنگی امور استانها برای تصدی امورکمیته فرعی جبران خسارت سازمان ومدیریت وبرنامه ریزی کشور

52-عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان ومدیریت وبرنامه ریزی کشور

53-مسئول کمیته فرعی جبران خسارت سازمان برنامه وبودجه استان تهران

54-عضوهیئت مدیره شرکت واحداتوبوسرانی تبریزوحومه

55-رئیس شورای امربه معروف ونهی ازمنکر سازمان برنامه وبودجه استان تهران

56-معاونت ستادتحویل سال 2000 سازمان برنامه وبودجه استان تهران

57-نماینده بانک صادرات ایران درآذربایجانشرقی

58-عضو و سرپرست کمیته تدوین ماموریت ،اهداف واستراتژی  مرکزآمارایران

59-عضو شورای آموزش مرکز آمارایران

60-عضو شورای آموزش مرکز آمارایران

61-مسئول هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت روز آمار در سال 1382

62-معاون برنامه ریزی و نظارت  سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 9001 – 2000  ISO

63-عضو علی البدل کارگروه شورای راهبردی برنامه ریزی

64-عضو ستاد دانشگاه جامع تکنولوژی

65-رییس شورای فرهنگی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

66-رییس کمیته انضباطی بدوی دانشکده حسابداری ومدیریت

67-عضوشورای آموزشی دانشکده حقوق،علوم سیاسی واقتصادی

68-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی

69-عضو کمیته تحصیلات گروه اقتصاد

70-عضوشورای آموزشی تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد

71-عضو کمیته های تخصصی وجذب گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد وحسابداری

72-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حقوق ،علوم سیاسی واقتصادی

73-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حقوق ،علوم سیاسی واقتصادی

74-عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حقوق ،علوم سیاسی واقتصادی

75-رییس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

76-رییس پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

77-رییس  پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

78-رییس پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

79-رییس پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

80-رییس پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

81- رییس پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

82-عضوشورای پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

83-دبیرشورای پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری تهران جنوب

84-عضوشورای راهبردی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

85-عضو شورای راهبردی وبرنامه ریزی واحد

86-عضو شورای پژوهشی و عضو شورای آموزشی دانشکده

87-عضو ومسئول کمیته تحصیلات تکمیلی اقتصاد

88-عضوکارگروه دولت کمیته پیگیری سندچشم اندازکمیسیون موارد خاص

89-عضویت کمیته نهادسازیها وتوسعه و توازن منطقه ای شورای آمایش سرزمین و محیط زیست دربرنامه سوم توسعه کشور

90-مسئول گروه مطالعات ارتقافرهنگ آماری

91-مسئول بررسی موضوع آذربایجان وتوسعه دربعدمسائل زیربنایی

92-رئیس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری

93-رئیس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت وحسابداری

94-عضو کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی

95-مسئول گروه مطالعات ارتقافرهنگ آماری

96-عضو کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی

97-عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اموراقتصادی ودارایی

98-عضو شورای پژوهش وفناوری  دانشکده اقتصادوحسابداری

99-عضو شورای پژوهش وفناوری  دانشکده اقتصادوحسابداری

100-عضو شورای پژوهش وفناوری  دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی

101-عضو شورای پژوهش وفناوری  دانشکده اقتصادوحسابداری

102-عضو شورای پژوهش وفناوری  دانشکده اقتصادوحسابداری

103-عضو شورای پژوهش وفناوری  دانشکده حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی

104-رئیس گروه تهیه طرح وآموزش سرشماری عمومی کشاورزی 1382

105-مسئول گروه تهیه طرح وبرنامه ریزی آموزش سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1385

106-عضو کارگروه ویژه بررسی چیستی و مفهوم الگووتهیه فرآیندتدوین الگوی اسلامی ایران پیشرفته

107-مجری طرح مطالعات جامع توسعه اقتصادی ،اجتماعی استان مرکزی

108- عضو شورای مشورتی استان آذربایجانشرقی

109-ریاست ستاد هماهنگی برنامه دربرنامه سوم  استان تهران

110-رئیس شورای برنامه ریزی امورتولیدی و بازرگانی دربرنامه سوم

111-رئیس  ستاد هماهنگی برنامه سوم استان آذربایجانشرقی

112-رئیس ستاد هماهنگی برنامه دوم استان آذربایجانشرقی

113-رئیس ستاد بررسی آماری زلزله شهرستان بم وسایرمناطق آسیب دیده استان

114-عضوستادحسابهای منطقه ای و مسئول طرح حسابهای منطقه ای استان تهران

115-عضو شورای راهبردی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

116-نماینده مدیریت درکمیته عالی راهبری نظام مدیریت کیفیت مرکزآمارایران

117-رئیس شورای سیاستگزاری و هدایت پژوهش و فناوری شرکت آلومینیم

118-عضو کمیته علمی شرکت آلومینیم ایران

119-سیاست گذاری فعالیتهای پژوهشی مرکزآمار ایران

120-عضو شورای پژوهش

121-عضو کمیته تحقیقات تعاون استان تهران

122-عضو هیات نظارت و سیاستگذاری نشریه پیام سازمان برنامه وبودجه

123-عضو کمیته علمی وداوران همایش ملی کارآفرینی ایران 1404

124-عضو  کمیته همایش علمی تخصیص مدیریت وصول مطالبات معوق

125- عضو شورای راهبردی و شورای هم اندیشی استادان دفترنهاد

126-عضو ستاد برنامه آمارورئیس کمیته تهیه و تدوین برنامه آمار ملی آمارکشور

127-رئیس کمیته تهیه و تدوین برنامه ملی آمارکشور

128-مسئول شورای  تهیه و تدوین برنامه 5 ساله  آمارکشوروپیگیری اموربرنامه ریزی

129-رئیس کمیته تلفیق ،هماهنگی برنامه آمارکشور دربرنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(84-85)

130-رئیس کمیته تلفیق و هماهنگی برنامه دوساله آمارکشور

131-عضویت شورای هماهنگی و مسئول کمیته طرحهای آماری جدول داده ستانده سال 80

132-عضو ستاد برنامه پنجساله آمار کشور

133- عضویت ستاد حسابهای منطقهعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصادوحسابداری تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی تمام وقت ومدیرگروه ارشد و دکترای اقتصاد دانشگده اقتصاد و حسابداری و مدیرگروه اقتصاد انرژی و برنامه ریزی توسعه پردیس کیش

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/01/11

خلیل سعیدی
خلیل سعیدی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصادوحسابداری تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^